Spálov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Matrika

MATRIKA

Úřad městyse Spálov
Manželství
Zák.č. 301/2000 Sb.
o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů
Zák.č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník
 

Zápis o uzavření manželství do knihy manželství se provede:

     * dle místa uzavření manželství

Úřad městyse Spálova zapisuje uzavření manželství pro:

     * městys Spálov
     * obce: Luboměř, Luboměř část Heltínov

Manželství lze uzavřít:

     * před kterýmkoliv matričním úřadem (úřad může povolit na kterémkoliv             místě svého správního obvodu)
     * před úřadem, který není matričním úřadem (podmínka – alespoň jeden               ze snoubenců tam má trvalý pobyt/)
     * před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
     * před kterýmkoliv úřadem – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství             ohrožen
     * před kapitánem lodi, letadla (registrovaných v ČR), velitelem vojenské                jednotky ČR v zahraničí – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství              ohrožen
     * před zastupitelským úřadem ČR v cizině
     * v cizině před orgánem k tomu zmocněným

Svatební obřady

zámecký park ve Spálovězámecký parkzámecký park

Švamlův mlýn

Pro konání občanských obřadů (případně výročí svateb) jsou stanovené termíny, které si můžete zamluvit na matrice Úřadu městyse Spálova (tel. 556715163,    e-mail: obec.spalov.sendlerova@quick.cz. , Pavlína Sendlerová, matrikářka)      nebo (tel. 556 730 068, 702 120 207, e-mail: uradmestysetillová@seznam.cz, Jana Tillová, zástupce matrikářky)

SVATEBNÍ OBŘADY V ROCE 2021

V OBŘADNÍ SÍNI ÚŘADU MĚSTYSE SPÁLOVA

Návrh termínů pro konání svatebních obřadů

 

LEDEN

23.

ÚNOR

20.

BŘEZEN

13.

DUBEN

17.

KVĚTEN

22.

ČERVEN

19.

ČERVENEC

17.

SRPEN

07.

ZÁŘÍ

11.

ŘÍJEN

09.

LISTOPAD

06.

PROSINEC

----

Stanovené hodiny pro svatební obřady jsou od 09:00 – 13:00 hodin

( tzn. první sňatek od 09:00 a poslední sňatek od 13:00 hodin)

V těchto termínech jsou svatební obřady na úřadě městyse Spálova bez poplatků.

Svatební obřad v jiný termín nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněn dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích částkou 1000,- Kč.

Návrh předkládá ke schválení: Pavlína Sendlerová, matrikářka

Doklady potřebné k uzavření manželství

1. občan České republiky (s trvalým pobytem na území republiky)

   a) písemný dotazník k uzavření manželství + příloha k dotazníku
   b) rodný list
   c) doklad o státním občanství
   d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého              pobytu
   e) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
   f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list          zemřelého manžela
   g) jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít        manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci

Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písmeny c) - f), pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené platným občanským průkazem.

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství před orgánem církve v našem matričním obvodu, musí na matričním úřadě písemně požádat o vydání „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“. Toto osvědčení je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání.

2. cizinec, který chce uzavřít manželství v České republice

Dle statistik přibývá počet dvojic, které nejsou stejného státního občanství, a přesto spolu chtějí uzavřít sňatek.

Cizinec musí předložit:

   a) písemný dotazník k uzavření manželství
   b) rodný list
   c) doklad k prokázání totožnosti (např. cestovní pas)
   d) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce - vdovu, případně                        pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
   e) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno              za platné, je-li uzavíráno zástupcem
   f) potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které              není starší 7 pracovních dnů – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie,              občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském                    prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky
   g) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu                  uzavření manželství starší 6 měsíců (vydá příslušný úřad ve státě, jehož je          občanem)

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením tzv. Apostillou, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad České republiky.

Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání k datu uzavření manželství.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

   a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
   b) rodný list,
   c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
   d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
   e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu,          zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
   f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela,
   g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost        patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Oddací list je možno si vyzvednout přímo osobně na matrice nebo po dohodě zaslat na adresu jednoho z manželů.

Správní poplatky při uzavření manželství (hradí se v hotovosti při podání žádosti)

500,- Kč za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

1.000,- za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou místnost.
2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR