Městys Spálov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Změny v povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Tisk
K závěru minulého roku došlo ke změnám legislativy upravující kácení dřevin rostoucích mimo les. Tuto problematiku řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-dy a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“). Novela tohoto zákona v podobě zá-kona č. 349/2009 Sb. platná od 1.12.2009 přinesla změny především pro právnické osoby, fyzické osoby podnikající a pro správce inženýrských sítí, vodních toků a ko-munikací. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v platném znění (dále jen „vyhláška“).

Pro připomenutí Vás raději seznámíme s aktuálně platným postupem při povo-lování kácení dřevin rostoucích mimo les (strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupi-nách ve volné krajině i v sídelních útvarech) - viz § 3 odst. 1 písm. i) zákona. Kácení lesních dřevin řeší legislativa na úseku lesního hospodářství.
Podle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a niče-ním, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (památné stromy nebo dřeviny zvláště chráněné) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Podle § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udr-žování, povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými je-jich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Povolení ke kácení dřevin řeší ustanovení § 8 zákona. Možnosti kácení nově platné po 1.12.2009 uvedeme od nejjednoduššího po nejsložitější:
1.    Kácení bez povolení nebo ohlášení je podle § 8 odst. 3 zákona možné u dřevin, které:
-    nejsou součástí významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zá-kona (např. rybníku, jezera, vodního toku nebo údolní nivy) nebo součástí re-gistrovaného významného krajinného prvku podle § 6 zákona (jejich přehled vede územně příslušný pověřený obecní úřad - pro Odersko Městský úřad Odry, odbor životního prostředí),
-    mají obvod kmene (stromy) do 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí nebo celkovou plochu do 40 m2 (souvislé keřové porosty) podle § 8 odst. 2 vyhláš-ky.
Zde došlo po novele k největší změně, poněvadž doposud mohli takto kácet pou-ze osoby fyzické nepodnikající a to jen na pozemcích, které samy užívaly. Nově takto mohou kácet i fyzické osoby podnikající a všechny právnické osoby a nevy-žaduje se již ani podmínka, že musí tyto pozemky užívat.

2.    Kácení ohlašované 15 dni zpětně = kácení dřevin z bezpečnostních důvodů podle § 8 odst. 4 zákona:
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostřed-ně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
U tohoto kácení nedošlo po novele k žádné změně a nadále platí, že dřevina musí svým stavem ohrožovat život, zdraví nebo majetek zřejmě a bezprostředně. Nelze tak připustit preventivní kácení zdravých dřevin, které by mohly působit škodu pádem při extrémním počasí.

3.    Kácení ohlašované 15 dní předem podle § 8 odst. 2 zákona je možné u dřevin z těchto taxativně stanovených důvodů (ne jiných):
-    pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (např. obměna přerostlých okras-ných výsadeb nebo již neplodících ovocných stromů na zahradách),
-    při provádění výchovné probírky porostů,
-    zdravotních,
-    při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
-    odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav.
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
První tři důvody kácení zůstaly beze změny, avšak další dva důvody byly oproti dřívější právní úpravě upřesněny.

4.    Kácení, pro nějž je nutno vydat povolení (správní rozhodnutí) podle § 8 odst. 1 zákona. Jedná se o kácení opět taxativně určené nebo o kácení z jiných důvodů, než je uvedeno výše - např. kácení větších zdravých dřevin z důvodu nové vý-stavby:
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
U takto povolovaného kácení došlo po novele ke zpřísnění způsobu povolování kácení dřevin rostoucích na silničních nebo drážních pozemcích (např. silničních alejí). Nově takové kácení není možno provádět pouze na oznámení.
Orgán ochrany přírody může podle § 9 odst. 1 zákona ve svém rozhodnutí o po-volení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Další podrobnosti k ukládání náhradních výsadeb nebo finančních odvodů uvádí další odstavce § 9 zákona.

Náležitosti oznámení a žádosti o povolení ke kácení dřevin upravuje § 8 odst. 3 a 4 vyhlášky. Oznámení nebo žádost ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. Formuláře pro podání obou oznámení (výše uvedených pod body 2 a 3) a žádosti o povolení ke kácení dřevin (bod 4) jsou k dispozici fyzicky na Městském úřadu Odry, odboru život-ního prostředí (Odry, Masarykovo nám. 50, 2. patro, kancelář č. 511) nebo ke stažení na internetových stránkách města Oder  v nabídce „Městský úřad“ a ve složce „Formuláře“ (další cesta: Formuláře jednotlivých odborů MěÚ Odry - ke stažení ve formátu .doc → Formuláře odboru životního prostředí - ke stažení → Oznámení o skácení dřevin rostoucích mimo les z bezpečnostních důvodů, Ozná-mení o kácení dřevin rostoucích mimo les nebo Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les).

Pro město Odry (k. ú. Odry, Veselí u Oder, Dobešov, Klokočůvek, Kamenka, Tošovice, Pohoř a Loučky nad Odrou) je orgánem ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) a § 77 odst. 1 písm. h) zákona, který přijímá výše uvedená oznámení i žá-dosti o povolení kácení, posuzuje, povoluje nebo zakazuje kácení dřevin a nařizuje náhradní výsadby a následnou péči o tyto výsadby, Městský úřad Odry, odbor život-ního prostředí - t. č. referent Ing. Petr Lelek, tel.: 556 768 181, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Na základě veřejnoprávních smluv agendu kácení dřevin zajišťuje i pro obce Manko-vice, Heřmanice u Oder (s Véskou) a Luboměř (s Heltínovem).

Novela zákona přinesla jednu zásadní kompetenční změnu, kdy oznámení uvedená výše pod body č. 2 a 3 bude podle § 77 odst. 1 písm. h) zákona pro ce-lé své správní území nově přijímat a posuzovat pouze Městský úřad Odry, odbor životního prostředí jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obojí oznámení podle § 8 odst. 2 a 4 zákona tak musí být po 1.12.2009 z celých katastrál-ních území měst Oder a Fulneku, městyse Spálova a obcí Heřmanice u Oder, Heř-mánek, Jakubčovic n. O., Luboměře, Mankovic, Vražného a Vrchů.
Petr Lelek, Městský úřad Odry, odbor ŽP