Městys Spálov
Spálov

Informace o škole

HISTORIE ŠKOLY

Škola byla založena 14. května 1945 tehdejším Národním výborem Spálov.
V letech 1965 - 70 došlo k modernizaci zámecké budovy a 28. ledna 1977 byla slavnostně otevřena tělocvična. V letech 1984 - 86 došlo k rekonstrukci přilehlých budov, k jejich propojení s hlavní budovou koridorem a také přibyly nové učebny, cvičná kuchyně, nářaďovna a sociální zařízení.

V roce 2000 byly zahájeny stavební úpravy půdního prostoru druhé budovy a škole přibyly čtyři kabinety, učebna první třídy, počítačová učebna a WC. V únoru 2005 byla zrekonstruována učebna fyziky a chemie a během letních prázdnin 2008 byla vybudována nová moderní jazyková učebna. V dalších letech byla vyměněna všechna okna ve škole, včetně vstupních dveří a dveří do tělocvičny, ve třídách jsou moderní katedry, lavice i židle. Tři třídy jsou vybaveny dataprojektory a novými tabulemi, bylo zrekonstruováno sociální zázemí u tělocvičny, na chodbách školy je nový nábytek, ve třídách jsounové skříně a lavice, rovněž iškolní družina změnila svou podobu, byla nově vymalována, má novou podlahu a nábytek.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Typ školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1.- 9. ročník) 

Kapacita: 

 • Základní škola - dle zařazení do sítě škol - 270 žáků 
 • Školní družina - dle zařazení do sítě škol - 33 žáků 
 • Mateřská škola - dle zařazení do sítě škol – 50 dětí 
 • Školní jídelna ZŠ Spálov - dle zařazení do sítě škol - 240 strávníků 

Zaměření: Všeobecné 
          
Školní vzdělávací program s názvem ŠKOLA PRO ŽIVOT se zaměřením na region a přírodu.

Zájmové činnosti: 
Kroužky vzdělávacího, pohybového a sportovního charakteru. Přehled kroužků: taneční, sportovní hry, psaní na počítači, kroužek kopané, taneční. Kroužky se dělí do dvou skupin, a to na kroužky družiny, které navštěvují převážně žáci prvního stupně, a na kroužky školního klubu pro žáky druhého stupně. 

Další školní aktivity: 
Lyžařský výcvikový kurz, exkurze a výlety, projekty a projektové dny, kurzy plavání pro předškolní děti a žáky 1. – 3. třídy, kurz společenského chování a tance pro žáky 8. a 9. třídy, ozdravný pobyt v Itálii a mnoho dalších. 

Ostatní aktivity: 

 • ŠJ zajišťuje také stravování cizích strávníků 
 • Využití tělocvičny a školní kuchyně

REŽIM DNE 

Celkový provoz: Po-Pá od 6.45 do 15.15 hod.
Organizace ŠD: Odpolední provoz od 11:00 do 15:00 hod.

Organizace výuky: 

 • Vyučování začíná v 7.15 hod.
 • Poslední, devátá vyučovací hodina končí v 15:35 hod. 
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

Žáci prvního ročníku mají v jednom sledu nejvýše čtyři vyučovací hodiny, ve druhém až pátém ročníku pět vyučovacích hodin, v šestém až devátém ročníku šest vyučovacích hodin. 

Žáci 5. ročníku mohou mít v jednom dni nejvýše šest vyučovacích hodin. Žáci 6. - 9.ročníku nejvýše sedm vyučovacích hodin. Jednou týdně mohou mít třídy 5. - 9. ročníku zvýšen denní počet hodin o jednu hodinu předmětu s převahou výchovného zaměření. 

Výuka probíhá standardně v kmenových třídách a odborných učebnách (tělocvična, dílny, učebna F a CH, počítačová učebna, jazyková učebna, školní kuchyňka). Dle povětrnostních podmínek probíhá výuka Tv na hřišti TJ Spálov a na ploše v  panské zahradě. Do výuky jsou zařazovány relaxační chvilky.

Přestávky:

 • Přestávky jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině je přestávka v trvání 20 minut. 
 • Velkou přestávku mohou žáci trávit v tělocvičně ZŠ, na jaře a v létě v případě příznivého počasí ve venkovním prostoru před školou. 
 • Polední přestávka trvá 70 minut. 

JÍDELNA A REŽIM STRAVOVÁNÍ 

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. 

Stravování: 
Stravování žáků i pracovníků je zajištěno školní jídelnou v budově základní i mateřské školy.

Provozní doba ŠJ: 6.00 – 14.30 hod. 

Výdejní doba

 • Cizí strávníci: 10.45 – 10.50 hod.
 • Strávníci školy: 11.00 – 13.15 hod. 

Další: 
Žáci 1. stupně v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol (od šk. roku 2009/10) dostávají 2x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky. Z důvodu malého zájmu jsme ve škole zrušili projekt Školní mléko. Každý den o velké přestávce si žáci mohou zakoupit nápoj ve školní jídelně. 

PODMÍNKY POHYBOVÉ VÝCHOVY 

 • Tělocvična: jedna pro 30 žáků v  budově školy
 • Hřiště: škola využívá fotbalové hřiště TJ Sokol Spálov a panskou zahradu, kde je vybudováno doskočiště.

Režim výuky: 
Tělesná výchova se vyučuje po dvou hodinách týdně. Žáci se převlékají v určených šatnách do sportovního oblečení, cvičit smějí pouze ve sportovní obuvi. Žáci 1. – 3. ročníku a děti z MŠ navštěvují v rámci výuky plavání plaveckou školu v Hranicích. 

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

Pro potřeby pracovního vyučování slouží školní pozemek se skleníkem a nářaďovna v prostorách panské zahrady, v budově školy je  učebna dílen. 

LOGOPEDIE

Nápravě řeči dětí, školního i předškolního věku, se věnuje logopedická asistentka paní učitelka L. Zelcová. Logopedická poradna je umístěna v suterénu u  vedlejšího vchodu do tělocvičny.

INTEGROVANÍ ŽÁCI

Žákům s vývojovými poruchami je věnována maximální pozornost. Dokumentaci žáků vede výchovný poradce ve spolupráci s paní učitelkou L. Zelcovou, která je garantem pro tyto žáky. 
Žákům jsou zpracovány individuální plány a probíhá náprava. Žáci jsou hodnoceni na základě metodických pokynů MŠMT pro integrované žáky. 

TALENTOVANÍ ŽÁCI

U talentovaných žáků je rozvíjeno jejich nadání, pracuje se s nimi individuálně a připravují se především na soutěže a vědomostní olympiády. 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝCHOVA 

Předškolní vzdělávání a výchova je zajišťována v MŠ Spálov. V MŠ je realizován rámcový vzdělávací program pro mateřské školy a odpovědnost za jeho naplňování nesou  učitelky MŠ. Mateřská škola pracuje podle ŠVP TAJEMSTVÍ PROUTĚNÉHO KOŠÍKU, ANEB HISTORIE OČIMA DĚTÍ. Provoz v jednotlivých zařízeních školy a místnostech se řídí přesnými vnitřními řády.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace
PaedDr. Zdeněk Kotas
Spálov 1
742 37 Spálov
Česká republika (CZ)

Kontakt na mateřskou školu:

Kontakt na školní jídelnu:

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu