Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 školu navštěvovalo 104 žáků, z toho 81 ze Spálova, 19 z Luboměře,2 z Heltínova a 2 z Oder.

Na prvním stupni se samostatně vyučuje v první třídě, ostatní ročníky se spojují, druhý a třetí, také čtvrtý a pátý do jedné třídy. Ve školním roce 2012/2013 byla ve druhé třídě nově zřízena funkce asistent pedagoga, asistent se velmi osvědčil. V mateřské škole je zapsáno 42 dětí ve dvou odděleních - Veverky a Zajíci. Provoz v MŠ zůstává stejný od 6.30 do 16.00. V ZŠ začíná vyučování stále v 7.15.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Putování s říkankou. Ve šk. roce 2012/2013 byly do tříd MŠ zakoupeny nové židličky a stolky.

V základní škole se vyučuje podle vlastního ŠVP Škola pro život ve všech třídách. Oba dokumenty (pro MŠ i pro ZŠ) byly schváleny českou školní inspekcí jako vyhovující a správné. Mimo povinných předmětů se vyučují též volitelné předměty - praktika z ekologie, německý jazyk od 7. třídy, domácnost, základy administrativy (psaní na počítači). Z nepovinných předmětů náboženství.

Ve škole pracují také zájmové útvary - taneční, psaní na počítači, kroužek kopané, volejbalový kroužek, pohybové hry.

Škola profiluje velmi dobrou péčí o žáky s výukovými problémy a žáky s vadou řeči. Nápravě řeči se věnujeme již u dětí v mateřské škole. Na veřejnosti se prezentuje formou různých vystoupení: loučení s MŠ, vítání prvňáčků, stužkování absolventů, výstavky, projektové dny, školní plesy, plavání, lyžařský výcvik, Den Země a ochrana přírody, vlastivědné exkurze. Vydáváme žákovský časopis Školní expres
a rodiče informujeme prostřednictvím školního Zpravodaje. Velmi dobrých výsledků žáci dosahují v přírodovědných soutěžích a olympiádách, výborní jsou v psaní na počítači. Populární je Kurz společenského chování a tance s žáky 8. a 9. třídy.  Ve šk. roce 2012/2013 dosáhli naši žáci velmi dobrých umístění. Na mistrovství republiky v psaní na počítači obsadili 2. místo.

Umístění našich žáků v olympiádách:

  • 1. místo okresní kolo BiO, kat. D
  • 1. místo krajské kolo BiO, kat. D                             
  • 2. - 3. místo okresní kolo DO                                     
  • 3. místo okresní kolo BiO, kat. C
  • 4. místo okresní kolo BiO, kat. D
  • 6. místo krajské kolo DO

Ve šk. roce 2012/2013 došlo k následujícím stavebním úpravám a k vybavení školy: byl zrekonstruován kabinet výchovného poradce, do školní kuchyně byl zakoupen konvektomat, došlo k výměně parketové podlahy v tělocvičně, byl zakoupen nový dataprojektor a tabule s keramickým povrchem, byla nově vymalována školní družina, podlaha byla pokryta novou PVC krytinou, z prostředků SRPŠ byl zakoupen nový moderní nábytek. 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Odkazy

Obce mikroregionu