Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2014/2015

Základní školu v roce 2014/2015 navštěvovalo 100 žáků, 74 ze Spálova, 21 z Luboměře, 1 z Heltínova a 4 z Oder. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 43 dětí ve dvou odděleních - Veverky a Zajíci. Provoz v MŠ je od 6.30 do 16.00 hod. V ZŠ začíná vyučování v 7.15 a šestá vyučovací hodina končí v 12.45, odpolední vyučování končí v 15.35.

Na 1. stupni se samostatně vyučuje v 1. ročníku, pro malý počet žáků spojujeme 2. a 3. dále 4. a 5. ročník. Po dobrých zkušenostech pracovali pravidelně ve 4. třídě a střídavě v 1. a 2. 
třídě asistenti pedagoga, na které škola získala mzdové prostředky. Dále se podařilo zajistit mzdové prostředky na rozdělení výuky v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) ve 4. a 5. třídě.  

Mateřská škola pracovala podle nově zpracovaného ŠVP Tajemství proutěného košíku aneb Historie očima dětí, základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatek č. 1. Oba dokumenty schválila školská rada. Mimo povinných předmětů vyučujeme též volitelné předměty - domácnost, základy administrativy, praktika z ekologie. Z nepovinných předmětů náboženství.

Ve škole pracovaly zájmové útvary - taneční, fotbalový, volejbalový kroužek, psaní na počítači, sportovní hry pro 1. i 2. stupeň, vycházející žáci měli možnost navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.

Škola nadále věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům s vadou řeči. V tomto smyslu se věnujeme i dětem předškolního věku. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti formou různých vystoupení - loučení dětí s MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie -, návštěvami rodičů ve vyučování, různými výstavkami, projektovými dny školy a vydáváním školního časopisu Expres. Velmi dobrých výsledků žáci dosahují v přírodovědných soutěžích a olympiádách, výborní jsou v psaní na počítači.

Umístění našich žáků v olympiádách:

 • 1. místo okresní kolo BiO, kat. C
 • 4. místo krajské kolo BiO, kat. D                          
 • 3. místo okresní kolo recitační soutěže
 • 9. místo mezinárodní soutěž Intersteno
 • 10. místo krajské kolo BiO, kat. C
 • 11. místo okresní kolo BiO, kat. C

Literárně-výtvarná soutěž Svět slova Comenius Fulnek

 • 1. místo literární část v kategorii 6. a 7. tříd
 • 1. místo literární část v kategorii 8. a 9. tříd
 • 2. místo výtvarná část v kategorii 8. a 9. tříd
 • Cena poroty v kategorii výtvarná část 6. a 7. tříd

Literárně-výtvarná soutěž Máme rádi přírodu hnutí Brontosaurus

 • 3. místo literární část v kategorii 4. až 6. tříd

V tomto šk. roce byla zateplena tělocvična, došlo k opravě střechy tělocvičny, byla provedena nová hydroizolace, klempířské prvky.

Zapojení školy do dotačních programů:

RESTART

V rámci Výzvy 51 se naše škola účastnila projektu „Tablety do škol“, za získané prostředky bylo zakoupeno 12 notebooků, které budou využívány vyučujícími ve výuce. OBEC 21 – škola ve své ICT učebně pořádala školení pro veřejnost, získané finanční prostředky za pronájem učebny využije k nákupu tabletů pro žáky, ty budou využívány ve výuce.

Čtení pro život

Výzva 56, v rámci tohoto projektu byla školní knihovna vybavenou dětskou literaturou, určenou k realizaci čtenářských dílen v hodinách českého jazyka a literatury, zastaralé tituly byly nahrazeny aktuálními.

Práce pro život

Výzva 57, v průběhu prázdnin byla podána žádost o dotaci na finanční zajištění pomůcek a vybavení školní dílny, dotace byla schválena a projekt bude realizován v 1. pololetí nového školního roku.

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu