Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2018/2019

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 základní školu navštěvovalo 153 žáků, 82 ze Spálova, 25 z Luboměře, 25 z Oder, 7 z Hranic, 14 odjinud, například z Ostravy, Bílovce, Černotína, Jakubčovic n. Odrou, Partutovic, Radíkova, Fulneku a Luboměře pod Strážnou. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 48 dětí, které pracovaly ve dvou odděleních (Sluníčka – klasika, Světýlka – montessori). Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dojíždějících žáků je i nadále upravena organizace vyučování. Vyučování začínalo v 8.10. Šestá vyučovací hodina končí v 13.30. Odpolední vyučování začíná 13.10 a končí v 14.45. V naší škole nezvoní a všichni jsme si na tuto skutečnost zvykli. Školní družina je rozdělena na část pro klasické a montessori třídy. Připravujeme 2. stupeň na základech montessori pedagogiky. Nadále pracujeme v projektu Skutečně zdravá škola a získali jsme bronzový certifikát.

V tomto školním roce vedle klasické formy vzdělávání již čtvrtým rokem probíhala výuka na montessori principech (svobodná volba dítěte, vedení k samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci a chování, práce se specifickými pomůckami, partnerský přístup, slovní hodnocení žáků, pobyt v přírodě…). Výuka byla zorganizována již ve třech třídách. V 1. B a 1. C se vzdělávaly děti 1., 2. a 3.ročníku. Nově byla otevřena třída 2. B, ve které se vzdělávaly děti z třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Mladším dětem jsme se snažili dodat pocit bezpečí a podpory, aby mohly pracovat svým tempem, objevovat a učit se. Starší děti objevovaly a zkoumaly svět prostřednictvím exkurzí a výletů.
                ZŠ pracovala v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Nadále je náročná práce ve spojených třídách (2. a 3. třídě a v montessori  trojročích). Ve třídách v základní škole a v mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti, a to v 2., 5., 8., 9. třídě a dva ve třídách montessori.

                Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v motessori třídách 1. stupně. MŠ pracovala podle svého ŠVP. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty.

                Školní rok 2018/2019 přinesl změnu v zabezpečení školních budov. Na všech základních vstupech byl za přispění zřizovatele do obou budov nainstalován elektronický identifikační systém pro vstup žáků, zaměstnanců a členů zájmových složek, a tím byl splněn požadavek plynoucí ze závěrů šetření ČŠI v rámci bezpečnosti žáků a dětí v obou školních budovách.

                Ve škole pracovaly zájmové útvary: basketbalový kroužek, čtenářský, folklorní, fotbalový I a II,   moderní robotika, náboženství, pěvecký sbor, psaní na počítači, sportovní hry I a II, taneční kroužek I a II, výtvarný kroužek; vycházející žáci využívali možnosti navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.  

                Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče a veřejnost Zpravodaj.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Poradenské služby naplňují tyto cíle: kariérní poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora pedagogů, podpora nadaných žáků.               

Naši žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Recitační soutěž, 1. místo v okrskovém kole, účast v okresním kole
Dopravní soutěž, 2. místo v okrskovém kole
Zeměpisná olympiáda, 17. místo v okresním kole
Olympiáda z českého jazyka, 19. místo v okresním kole
Pěvecká soutěž, krajské kolo přehlídky dětí v sólovém zpěvu lidových písní – Stříbrné pásmo
pěvecká soutěž Vítkov, 2. místo
O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Odkazy

Obce mikroregionu