Městys Spálov
Spálov

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení občané,

Úřad městyse Spálov se stará o osobní údaje svých občanů. Vaše soukromí nám není lhostejné, a proto byly přijaty následující Zásady ochrany osobních údajů.

V zásadách ochrany osobních údajů najdete informace, jak zpracováváme osobní údaje, a to nejen při výkonu veřejné moci, ale také v soukromoprávních vztazích. Snahou Úřadu městyse Spálov je transparentnost ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vešlo ve známost pod zkratkou GDPR.

Zásadách ochrany osobních údajů jsme se snažili vytvořit co nejpřehlednější, a proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správce osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovávány.

Správce osobních údajů je Úřad Městyse Spálov, IČ: 00298387, se sídlem Spálov 62, 742 37 Spálov.

Členové zastupitelstva a jiní zaměstnanci městyse nejsou považování za příjemce ani za zpracovatele osobních údajů. Zaměstnanci městyse, kteří přicházejí do styku s osobními údaji občanů, jsou vázání mlčenlivostí a předávání jiným orgánům samosprávy je řešeno v souladu s platným zákonem o obcích.

Příspěvkové organizace Městyse Spálov, především pak mateřská a základní škola jsou samostatnými osobami, které vystupují jako správci. Proto se na ně tyto zásady nevztahují. Zásady ochrany osobních údajů pro mateřskou a základní školu naleznete na jejich internetových stránkách.

Kontaktní údaje správce:

 • Úřad Městyse Spálov, IČ: 00298387, se sídlem Spálov 62, 742 37 Spálov
 • E-mail: obec@spalov.cz
 • ID datové schránky: rf3bbdf

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřenec dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo v souladu s

příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem je Tomáš Bíbrlík, zaměstnanec Mikroregionu Odersko, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec.gdpr@odersko.cz nebo na telefonu +420 777 698 876 a to v pracovní dny od 8 – 16 hod.

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud jakékoliv osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je. Pokud jsme osobní údaje potřebovali v minulosti, archivujeme je za účelem archivace ve veřejném zájmu. Účely zpracování osobních údajů se rozlišují na:

 • účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas – jedná se zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů městyse Spálov, a
 • účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas – zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte.

Úřad městyse Spálov, zpracovává osobní údaje k následujícím účelům, které nevyžadují váš souhlas:

 • splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) – jedná se zejména o výkon přenesené působnosti úřadu městyse Spálov podle zvláštních předpisů. Nejčastěji se jedná o Odbor organizační, Odbor matriky, Odbor životního prostředí, Stavební úřad a Odboru dopravy a majetku. Pokud budete mít dojem, že zpracováváme některé osobní údaje nezákonně nebo nad rámec veřejné moci, můžete uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • splnění právních povinnosti, která se na úřad městyse vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – činnost úřadu městyse se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, avšak na úřad městyse dopadá celá řada dalších právních předpisů; pokud úřad městyse vystupuje v samostatné působnosti v soukromoprávních vztazích (např. jako vlastník nemovitostí), půjde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Úřad městyse je také zaměstnavatel, a proto na něj dopadá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; v případě výkonu veřejné moci (přenesená působnost obce) se činnost úřadu městyse řídí různými zvláštními předpisy (např. stavební zákon v případě územního a stavebního řízení); jelikož úřad městyse vykonává veřejnou moc za veřejné peníze, dopadají na ni rovněž povinnosti spojené se zákonem o veřejných zakázkách, zákonem o svobodném

přístupu k informacím či zákonem o registru smluv; v neposlední řadě na úřad městyse dopadají účetní a daňové předpisy;

 • uzavření a následné plnění smlouvy mezi úřadem městyse a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – v případě, kdy úřad městyse (v samostatné působnosti) vstupuje do smluvního vztahu, musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (potřeba identifikovat druhou smluvní stranu, závazek dodat zboží či poskytnout službu apod.);
 • ochrana oprávněných zájmů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou zejména komunitní život městyse Spálov, transparentnost úřadu městyse, výkon a ochrana vlastnického a dalších práv, vymáhání a prodej pohledávek, ochrana životního prostředí či třeba vnitřní potřeby fungování úřadu městyse; o našich oprávněných zájmech se dočtete dále, nicméně je důležité sdělit, že v případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek, popř. nezbytnost pro ochranu oprávněných zájmů. V případech, kdy tomu tak není, správce vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o poskytnutí kontaktních údajů (e-mailové adresy či telefonního čísla).

Právní předpisy při výkonu přenesené působnosti (zejména správní řád a jednotlivé zvláštní zákony) předpokládají klasické doručování poštou či do datové schránky. Úřad městyse se snaží vyjít svým občanům a obyvatelům vstříc, a proto upřednostňuje rychlou a moderní komunikaci, která může mnohé usnadnit, zrychlit správní řízení a zefektivnit státní správu. Vámi poskytnutou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo budeme používat pouze s vaším výslovným souhlasem a zároveň vás informujeme, že nebudeme tuto komunikaci zneužívat a tím vás obtěžovat. Souhlas s používáním kontaktních údajů je možné kdykoliv odvolat. Můžete si také zvolit, jakou formu komunikace preferujete, neboť některým vyhovuje více telefonování, zatímco jiným elektronická pošta. Vaši volbu se pokusíme respektovat.

Zaměstnanec úřadu městyse Spálov vás může při své činnost požádat o zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů. Jde o činnosti, které pro úřad městyse nejsou nezbytně nutné, nicméně vykonáváme je jako „službu“ pro vás, aniž by mezi námi vznikl smluvní vztah. Pokud o takovou službu, např. zasílání informací o událostech organizovaných úřadem městyse či pořízení fotografie z jubilejní svatby, vítání občánků apod., nemáte zájem, stačí souhlas odvolat a nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám vždy poskytujete dobrovolně. Můžete jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází ke zpracování „pouze“ na základě oprávněného zájmu (v případě samostatné působnosti úřadu městyse) popřípadě ve veřejném zájmu nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci, můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. O tomto právu se více dočtete dále.

Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává úřad městyse také pro ochranu svých oprávněných zájmů.

Snahou úřadu městyse je nejvyšší ochrana vašeho soukromí. I přesto máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody popřípadě, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v omezeném režimu. Zároveň můžete požádat přímo o výmaz osobních údajů. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a možnosti omezení zpracování se dočtete dále.

Mezi naše oprávněné zájmy patří:

 • komunitní život městyse,
 • transparentnost a efektivita úřadu městyse,
 • ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti,
 • výkon a ochrana vlastnického práva,
 • výkon dalších práv a právních nároků,
 • vymáhání a prodej pohledávek,
 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje,
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví a
 • vnitřní potřeby fungování úřadu městyse.

Komunitní život městyse

Úřad městyse není jen byrokracie. Tvoří jej zaměstnanci úřadu a zastupitelé, kterým záleží na společné životě obyvatel našeho městyse. Většina obyvatel našeho městyse tráví společný čas s přáteli na nejrůznějších společenských akcí (fotbalové zápasy, společenské plesy, zábavy, sportovní utkání, vítání občánků apod.). Z těchto akcí mohou vznikat fotografie a články, o které se chceme podělit s vámi občany. Tento oprávněný zájem je pro nás jako obec velmi důležitý.

Transparentnost a efektivita úřadu městyse

Výkon veřejné moci, tzv. přenesená působnost úřadu městyse, tj. například činnost stavebního úřadu či projednávání přestupků, je spojena s mocí a využíváním veřejných zdrojů – veřejných peněz z vašich kapes. Snažíme se být při této činnosti co nejvíce otevření a transparentní. V některých případech je nutné za účelem transparentnosti zveřejnit některé osobní údaje. Nejčastěji se jedná o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací, plnění povinností dle zákona o veřejných

zakázkách nebo zveřejňování smluv v Registru smluv. V některých případech může úřad městyse zveřejnit osobní údaje nad rámec těchto zákonných povinností – právě v takovém případě půjde o zpracování na základě opravného zájmu.

Ochrana dětí, sociálně slabých a osob omezených na svéprávnosti

Může se stát, že úřad městyse je soudem určen jako opatrovník dětí (např. při úmrtí či rozvodu jejich rodičů) nebo osob omezených na svéprávnosti (např. z důvodu vážné psychické nemoci). Úřad v těchto konkrétních případech jedná v zájmu těchto osob, avšak při této činnosti je nutné zpracovávat celou řadu osobních údajů, a to nejen těchto osob, ale také osob příbuzných nebo osob, se kterými tyto osoby vstupují do smluvních vztahu. Úřad městyse v takových případech také eviduje a spravuje majetek a příjmy těchto osob. Stejný případ může nastati při zpracování osobních údajů osob, které jsou schopny samy jednat, ale potřebují sociální pomoc. Jedná se nejčastěji o starší osoby, nemocné lidi nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Některá zpracování osobních údajů předpokládají zvláštní zákony, např. zákon o sociálně-právní ochraně dětí, nicméně některá jsou pokryta právě pouze tímto oprávněným zájmem. V případě pečovatelské služby apod. je zpracování většiny osobních údajů pokryto také právním titulem plnění smlouvy, neboť s uživateli sociální služby je uzavírána smlouva.

V některých ojedinělých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Výkon a ochrana vlastnického práva

Úřad městyse spravuje část majetku městyse Spálov. Jedná se zejména o správu bytového fondu, provoz nebytových prostor, komunikací nebo také kulturních a sportovních zařízení. Při této činnosti může dojít k nejrůznějším zpracování osobních údajů. Nejčastěji se jedná o osobní údajů nájemců v bytových domech i nebytových prostorách ve správě městyse Spálov. V některých domech a veřejných prostranstvích mohou být umístěny kamerové systémy. Úřad se může obrátit na soud v případě poškození majetku či neplacení nájemného. Ochrana vlastnictví požívá ústavní ochrany v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod a považujeme tuto ochranu za důležitý oprávněný zájem.

Výkon dalších práv a právních nároků

Vaše osobní údaje, včetně historie komunikace s vámi, mohou být zpracovány v nezbytném rozsahu také pro účely uplatnění právních nároků, které mohou vzniknout či vznikly vůči vám, zejména na základě předchozího smluvního vztahu s námi. Tyto osobní údaje jsou zpravidla využívány jako důkazy v soudním či jiném řízení.

Vymáhání a prodej pohledávek

Občas dochází k tomu, že se občan městyse dostane do problémů se splácením místních poplatků nebo třeba nájemného za obecní byt apod. Naším primárním cílem je s občanem tyto problémy efektivně a ke vzájemné spokojenosti řešit, nicméně i tak v některých situacích společnou řeč nenalezneme. V těchto situacích dochází k tomu, že musíme využít osobní údaje občana, které u nás evidujeme popřípadě i údaje, především kontaktní, z veřejně dostupných zdrojů, tj. sociálních sítí apod., abychom občana mohli kontaktovat. Za určitých okolností (občan není k zastižení, nemá zájem na řešení vzniklé situace apod.) však dochází i k tomu, že jsme nuceni naše pohledávky vůči občanovi předat na jinou společnost, která se na vymáhání pohledávek specializuje. V těchto případech předáváme dané společnosti relevantní osobní údaje i další data relevantní k dané pohledávce. Tyto údaje předáváme i v případě, kdy se rozhodneme, že pohledávku postoupíme.

Ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje

Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může rovněž dojít ke zpracování osobních údajů, např. v souvislosti s komunálním odpadem, místními poplatky či třeba ochranou zvířat. Osobní údaje mohou být využívány za účelem potírání nezákonného jednání, které poškozuje životní prostředí či naopak při aktivitách, které propagují ochranu životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana života a zdraví

Z důvodu ochrany majetku městyse Spálov, tj. budov, komunikací, zařízení, popřípadě ochrany života a zdraví osob před protiprávním jednáním, i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů, může městys Spálov využít instalace kamerového systému. V současné době městys kamerový systém neprovozuje.

V některých případech – dochází-li k ohrožení života nebo zdraví – může dojít ke zpracování, které je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR. V takovém případě není možné vznést námitku proti zpracování a není ani vyžadován souhlas subjektu údajů.

Vnitřní potřeby fungování úřadu městyse

Osobní údaje občanů městyse jsou zpracovávány zaměstnanci v rámci vnitřních potřeb fungování úřadu městyse v různých informačních systémech (KEO, CzechPoint, GIS Brno). Osobní údaje mohou sloužit také pro činnost komisí městyse Spálov, zastupitelstva městyse, pokud tyto orgány samosprávy potřebují vaše osobní údaje pro své rozhodování (např. v případě prodeje obecního majetku). Některá zpracování jsou pokryty zvláštními zákony či výkonem veřejné moci, nicméně může dojít i ke

zpracování na základě tohoto oprávněného zájmu, který spočívá pouze ve zvýšené efektivitě fungování úřadu městyse.

Námitka proti zpracování

V případě zpracování osobních údajů, které není zákonným či smluvním požadavkem, a dochází k němu „pouze“ na základě oprávněného zájmu správce osobních údajů, můžete vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. O tomto právu se více dočtete dále.

Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje můžeme jako úřad získávat z různých zdrojů:

 • přímo od vás z vyplněných formulářů – nejčastěji se jedná o listinné formuláře, avšak v některých případech může jít také o formuláře elektronické; na všechny formuláře se snažíme umístit upozornění, že dochází ke zpracování osobních údajů s odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů;
 • přímo od vás ze vzájemné komunikace – pokud se na nás obrátíte poštou, telefonicky nebo e-mailem, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze za účelem, ke kterému jste nám je poskytli a následně za účelem archivace ve veřejném zájmu,
 • přímo od vás z uzavřených smluv – v případě uzavření smlouvy budeme údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a následně za účelem ochrany práv z dané smlouvy po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt,
 • z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí – například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, insolvenčního rejstříku nebo například Katastru nemovitostí, a to nejčastěji v případech, které jsou nutné pro chod úřadu,
 • od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů – zejména od jiných orgánů státní správy, Policie České republiky,
 • od třetích stran, se kterými spolupracuje – zejména od vašich smluvních partnerů,
 • od třetích stran, které nám poskytly vaše osobní údaje za účelem vyřízení podnětu či stížnosti – jako orgán veřejné moci jsme povinni přijímat, archivovat a reagovat na veškerá podání občanů; v těchto podáních se mohou vyskytovat vaše osobní údaje, které musíme zpracovávat kvůli plnění právních povinností (v případě vedení správního řízení) či kvůli výkonu veřejné moci;
 • z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a – jedná se zejména o sociální sítě Facebook, Twitter, LinkedIn nebo vaše osobní či firemní internetové stránky, kde na vás nejčastěji hledáme kontakt,
 • z informací ze sociálních sítí a internetu, které tam umístila třetí osoba – v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, veřejného zájmu či životně důležitého zájmu můžeme využít i tyto osobní údaje.

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Snažíme se o zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění zákonných nebo smluvních povinností, popř. při zpracování na základě veřejného či opravného zájmu, popř. s vaším souhlasem zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jedná se o jméno a příjmení, rodné číslo, datum nebo místo narození, čísla průkazů totožnosti, údaje uvedené na rodném či oddacím listu, vlastnoruční podpis; v případě, že podnikáte, jde také o IČ a DIČ;
 • adresní a kontaktní údaje – jedná se o veškeré adresy (trvalý pobyt, korespondenční adresy, v případě podnikatelů adresa sídla) a dále kontaktní údaje, tj. telefonní čísla, e-maily, adresy sociálních sítí, ID datových schránek apod.;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z listinné pošty, e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, dále také informace z podnětů či stížností;
 • informace o sociálních poměrech – jedná se zejména o věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, profesi, údaje o zaměstnavateli, počet dětí apod.;
 • informace o majetkových poměrech – jedná se zejména o údaje spojené s financemi a majetkem, jako je například vlastnictví nemovitosti, informace o zdroji a výši příjmů, bankovním účtu a informace o pohledávkách a závazcích, např. výši výživného, dále také informace o daňové rezidenci a zaplacených daních a poplatcích, popř. informace o bezdlužnosti;
 • fakturační a transakční údaje – jedná se o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 • údaje z veřejných registrů – jedná se o informace z insolvenčního rejstříku, obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů nebo například Katastru nemovitostí,
 • informace z internetu, sociálních médií a sítí – jedná se o IP adresu, soubory cookies, identifikace zařízení, ze kterého se připojíte, informace o prohlížečích, identifikace profilu na sociálních sítích apod. – tyto osobní údaje využíváme ve značně omezeném rozsahu pouze pro účely provozu našich internetových stránek, popř. za účelem vyhledání kontaktu v případě zpracování pro účely ochrany opravného zájmu, veřejného zájmu nebo životně důležitého zájmu;
 • elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci – jedná se o údaje o elektronických komunikačních prostředcích, které slouží k autentizaci, to znamená k ověření identity; např. elektronický podpis nebo běžně používané přihlašovací uživatelské jméno na naše internetové stránky;
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostech občanů – jedná se o fotografie pořízené se souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu, které bývají používány na našich internetových stránkách či profilech na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a v tištěných i elektronických médiích, zejména ve Zpravodaji.

V určitých případech zpracováváme také zvláštní kategorie osobních údajů, které byly dříve označovány jako tzv. citlivé údaje, tj. osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetických údajů, biometrických údajů a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Tyto osobní údaje bývají zpracovávány v těchto případech:

 • citlivé osobní údaje, které nám sami dobrovolně a vědomě poskytnete a trváte na jejich zpracování za účelem určení, výkonu nebo obhajoby vašich práv a právních nároků – berete na vědomí, že zpracování těchto údajů nevyžadujeme a tyto osobní údaje zpravidla nemohou zvýhodnit vaše postavení v případě výkonu veřejné moci či poskytnutí veřejné služby, neboť ke všem občanům přistupujeme stejnou mírou a nemůžeme na základě nich nikoho zvýhodnit ani diskriminovat; takové osobní údaje budou na vaši žádost ihned zlikvidovány a jsou vždy zpracovány v omezeném režimu (pouze je uchováváme);
 • citlivé osobní údaje uvedené v listinách, které jsou založeny ve správních spisech – zpravidla jde o důkazní materiál, podané stížnosti či podněty, které musíme vyřídit; protože jde o zpracování na základě plnění právních povinností, jsou s ohledem na čl. 9 odst. 2 písm. f) a g) GDPR zpracovávány i bez vašeho souhlasu (zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu významného veřejného zájmu) – tyto osobní údaje nezveřejňujeme a jsou vždy zpřístupněny pouze účastníkům řízení v souladu s příslušnými procesními předpisy (zejména v souladu se správním řádem); v tomto případě dochází následně ke zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
 • údaje o zdravotním stavu pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany –

tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR; jedná se zpravidla o osobní údaje osob omezených na svéprávnosti, dětí či sociálně slabých;

 • údaje o zdravotním stavu pro účely poskytování sociální péče nebo řízení systémů a služeb sociální péče – tyto osobní údaje mohou být zpracovány i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR; jedná se zpravidla o osobní údaje osob omezených na svéprávnosti, dětí či sociálně slabých;
 • zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů v případě, kdy osoba není fyzicky nebo právně způsobilá udělit souhlas – může dojít k ojedinělému zpracování z tohoto důvodu, a to i bez vašeho souhlasu na základě zvláštního důvodu dle čl. 9 odst. 2 písm. c) GDPR;
 • zpracování zjevně zveřejněných osobních údajů – výjimečně můžeme tyto osobní údaje zpracovat, pokud je zcela jistě prokázáno, že je osoba sama zveřejnila, nicméně půjde zpravidla o ojedinělé a výjimečné zpracování.

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Pokud jsou osobní údaje předávány tzv. třetím osobám, v takovém případě se hovoří, že se jedná o příjemce nebo zpracovatele osobních údajů.

V článku 4 odst. 8 GDPR se můžete dočíst, že zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

V případě, že jsou osobní údaje předávány ke zpracování externím subjektům mimo prostory úřadu městyse, je nezbytné tyto osobní údaje dostatečně zabezpečit. S každým zpracovatelem jsme jako úřad uzavřeli tzv. zpracovatelskou smlouvu, kde se zpracovatelé zavázali k mlčenlivosti a dále k tomu, že budou zpracovávat vaše osobní údaje výhradně dle našich pokynů.

V článku 4 odst. 9 GDPR se můžete dočíst, že příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu EU, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Zpracovatel tedy vykonává pro správce (úřad městyse) určité činnosti, které by správce mohl, popř. musel vykonávat sám, ale z vlastního rozhodnutí tak nedělá a přenechal výkon těchto činností externí osobě.

Příjemce naopak nečiní pro zpracovatele (úřad městyse) žádné zpracování; osobní údaje jsou mu předány jako „konečnému uživateli“, který s nimi dále nakládá dle svého vlastního uvážení pro své vlastní účely.

„Předávání“ orgánům samosprávy

Jednotlivé orgány obce (starosta, zastupitelé, zaměstnanci), ačkoli jim mohou být „předány“ osobní údaje, nepovažujeme jako úřad městyse ani za příjemce ani za zpracovatele. Vždy jde o „integrální součást“ správce, tudíž zde nelze hovořit přímo o předávání, a proto jej označujeme jako „předávání“ v uvozovkách.

„Předávání“ osobních údajů mezi jednotlivými orgány městyse je dostatečně zabezpečeno, neboť všichni zaměstnanci městyse jsou vázáni mlčenlivostí s využíváním softwaru, který určí správce osobních údajů.

Za účelem předávání orgánům samosprávy bylo učiněno několik opatření.

Členové zastupitelstva městyse sice mají podle ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích právo při výkonu své funkce požadovat od zaměstnanců úřadu městyse, jakož i od zaměstnanců právnických osob, pokud obec založila nebo zřídila právnickou osobu, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, nicméně toto právo lze realizovat za současného respektování jiných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů, tedy GDPR. Právo zastupitelů na informace se vztahuje téměř na všechny záležitosti týkající se činnosti městyse, které se jakýmkoli způsobem dotýkají pravomocí zastupitelstva městyse. Jedná se také o informace, které podléhají zákonné ochraně (obchodní tajemství, osobní údaje apod.). Nicméně ochranu těchto údajů musí zastupitelé respektovat. V případě nedodržení této ochrany se člen zastupitelstva vystavuje riziku právního postihu (sankcím ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, soukromoprávní žaloba na ochranu osobnosti nebo trestněprávním postihům).

S ohledem na skutečnost, že úřad městyse předává členům výborů zastupitelstva, kteří zároveň nejsou zastupiteli, pravidelně osobní údajů pro zajištění chodu samosprávy, byli všichni požádání o podpis dohody o mlčenlivosti, což je organizační opatření úřadu k zajištění bezpečnosti osobních údajů ve smyslu čl. 32 GDPR.

Předávání příjemcům a zpracovatelům

Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

 • podnikatelé poskytující konzultační a odborné služby, zejména administrátoři veřejných zakázek, daňoví poradci, účetní a soudní znalci;
 • podnikatelé poskytující právní služby úřadu městyse – advokáti, soudní exekutoři popřípadě insolvenční správci;
 • vzdělávací agentury, školení apod. - při objednávkách školení může dojít k předávání osobních údajů, např. seznam účastníků školení,
 • společnosti zajišťující tisk, archivaci, skartaci a distribuci tiskovin
 • společnosti podílející se na správě nemovitostí, výstavbách, odečtech energií – architektonické kanceláře, jednotliví projektanti, stavební společnosti a družstva, společnosti provádějící pasportizace a společnosti nebo jednotlivé osoby zajišťující zpracování odečtů spotřeby energií a zároveň osoby provádějící roční rozúčtování mezi konečné spotřebitele; těmto společnostem nebo osobám mohou být zpřístupněny některé osobní údaje nájemců bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městyse;
 • příspěvkové organizace městyse, zejména pak mateřské a základní školy, které si poskytují součinnost s úřadem městyse;
 • ostatní orgány moci veřejné – osobní údaje musíme v rámci zákonných povinností poskytnout ostatním orgánům státní správy, například soudům, orgánům činných v trestním řízení nebo správci daně;
 • poštovní služby a kurýři – v případě odesílání zásilek apod.;
 • veřejné registry – např. Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Informační systém základních registrů (ISZR), Informační systém datových schránek (ISDS) či insolvenční rejstřík, kam úřad zasílá nebo zadává osobní údaje;
 • veřejnost se snahou otevřenosti a transparentnosti úřadu městyse – jedná se např. v případě poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování z důvodu výkonu politických práv a peticí, zveřejňování záměrů prodat obecní majetek, pořizování záznamů a zápisů ze Zastupitelstva městyse, zveřejňování smluv do Registru smluv nebo při jiné činnosti, kdy se snaží být úřad městyse otevřený a transparentní nad rámec plnění zákonných povinností – v těchto případech jsou osobní údaje zpravidla anonymizovány, aby bylo dosaženo účelu dle zvláštních zákonů s přihlédnutím k ochraně vašich osobních údajů;
 • veřejnost v rámci informování o sportovních, společenských a kulturních akcích v obci – jedná se o informace uveřejněné na našich internetových stránkách nebo profilech na sociálních sítích (zpravidla Facebook) a v tištěných i elektronických médiích (Zpravodaj).

Úřad městyse s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Není běžnou praxí, aby úřad městyse vaše osobní údaje předával do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

Pokud by mělo dojít k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, např. při činnosti matriky, budete o tomto informováni. V takovém případě vás odkážeme na existenci či neexistenci rozhodnutí evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání osobních údajů uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, s odkazem na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Jak jsou osobní údaje chráněny?

Úřad městyse a jeho zaměstnanci dodržují hned několik základních bezpečnostních opatření. Listinná podoba dokumentů, ve kterých se nacházejí vaše osobní údaje, jsou nejčastěji uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných úředních osob. Z důvodu personální bezpečnosti jsme přijali pravidla (Spisový a skartační řád, organizační řád obce atd.) pro zaměstnance a další osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobnímu údaji.

Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se správním řízením, jsou vázání služebním tajemstvím. Zaměstnanci, např. sociální pracovníci, jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti. Zastupitelé městyse byli poučeni o právech a povinnostech vyplývajících z předpisů na ochranu soukromí, zejména GDPR. Členové výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, byli požádáni o podpis dohody o mlčenlivosti. Všichni zaměstnanci byli proškolení, přičemž toto školení bylo nabídnuto i všem zastupitelům.

Technologické zabezpečení zajišťuje úřad městyse. V elektronické podobě jsou soubory softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od právního titulu:

 • v případě zpracování při plnění právních povinnosti, která se na úřad městyse vztahují (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – po dobu trvání příslušné právní povinnosti; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
 • v případě uzavření a následném plnění smlouvy mezi obcí a smluvním partnerem (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) uschování po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;
 • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – po dobu, po kterou trvá účel, pro který byl souhlas udělen, popř. do doby odvolání souhlasu;
 • v případě zpracování osobních údajů při splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) dochází k uložení po dobu existence veřejného zájmu nebo po dobu výkonu veřejné moci, poté zpravidla dojde ke zpracování za účelem archivace ve veřejném zájmu;
 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu (zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů městyse uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel – doba uložení je závislá od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt;
 • v případě archivace se doba uložení řídí spisovým a skartačním řádem obce – po uplynutí archivační doby budou osobní údaje nenávratně a bezpečně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Při zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Avšak při odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Při zpracování osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pakliže bude námitce vyhověno, budou dokumenty, obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo předány k archivaci, pokud to vyžaduje zákon.

Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů?

Úřad městyse a jeho zaměstnanci se snaží, aby zpracování osobních údajů probíhalo bezpečně. Každý občan městyse má tyto práva:

 • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Každý občan má právo požadovat informace o zpracování osobních údajů u každého jednotlivého správce osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má občan právo od správce požadovat informace o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň může občan požadovat informace o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o výčtu vašich práv, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a dochází-li k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Každý občan má právo požadovat informace o zpracování osobních údajů u každého jednotlivého správce osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má občan právo od správce požadovat informace o totožnosti a kontaktních údajích správce a pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň může občan požadovat informace o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o výčtu vašich práv, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a dochází-li k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů. Dále může občan požadovat informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Občan má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Právo na opravu

Pokud dojde u občana ke změně osobních údajů, například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má občan právo od úřadu městyse požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Dále pak má občan právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V některých stanovených případech má občan právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Úřad městyse osobní údaje vymazává po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, avšak občan se může na nás se svou žádostí také kdykoliv obrátit. Žádost občana pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo na výmaz můžeme mít povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení bude občan detailně informováni.

 • Právo na omezení zpracování

Úřad městyse zpracovává osobní údaje občanů v nezbytně nutném rozsahu. Avšak pokud má občan pocit, že správce překračuje stanovený účel zpracování, může podat žádost, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody (popřípadě pouze archivovány). Žádost občana pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení bude detailně informováni.

 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Podle Nařízení GDPR můžete vznést námitku i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. Takové zpracování však v současné době úřad městyse neprovádí.

 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Občan se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Detailnější informace naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

 • Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdokoliv a kdykoliv odvolat, a to stejně snadným způsobem, jakým byl souhlasem udělen. Při odvolání souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Jak můžete uplatnit svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u správce:

 • Úřad Městyse Spálov, IČ: 00298387, se sídlem Spálov 62, 742 37 Spálov
 • E-mail: obec@spalov.cz
 • ID datové schránky: rf3bbdf

Jednotlivá práva můžete jako občan uplatnit také u pověřence pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na adresu poverenec.gdpr@odersko.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 698 876 (pracovní dny Po-Pá od 8:00 do 16:00). Avšak z důvodu jednoznačné identifikace druhé strany v případě telefonické žádosti poskytujeme pouze základní a obecné informace.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou:

 • Tomáš Bíbrlík, Mikroregion Odersko
 • Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
 • E-mailová adresa: poverenec.gdpr@odersko.cz
 • Telefonní číslo: +420 777 698 876 (pracovní dny Po-Pá od 8:00 do 16:00)

Obecné informace k uplatnění práv

Sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně.

Pokud by však žádost občana byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případech častého opakování, je úřad městyse oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, které mohou být spojené poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si úřad městyse vymezuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám úřad městyse poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás úřad městyse bude informovat.

Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje úřad městyse v současné době automaticky nijak nevyhodnocuje ani neprovádíme jejich profilování.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu