Městys Spálov
Spálov

Matrika

Úřad městyse Spálov

Manželství

Zák.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů
Zák.č. 89/2012 Sb.. Občanský zákoník
 

Zápis o uzavření manželství do knihy manželství se provede:

 • dle místa uzavření manželství

Úřad městyse Spálova zapisuje uzavření manželství pro:

 • městys Spálov
 • obce: Luboměř, Luboměř část Heltínov

Manželství lze uzavřít:

 • před kterýmkoliv matričním úřadem (úřad může povolit na kterémkoliv místě svého správního obvodu)
 • před úřadem, který není matričním úřadem 
 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti
 • před kterýmkoliv úřadem – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • před kapitánem lodi, letadla (registrovaných v ČR), velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí – je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před orgánem k tomu zmocněným

Svatební obřady

zámecký park ve Spálovězámecký parkzámecký parkŠvamlův mlýn

 

 

 

Pro konání občanských obřadů (případně výročí svateb) jsou stanovené termíny, které si můžete zamluvit na matrice Úřadu městyse Spálova

 • tel. 556 715 163, 702 122 558, e-mail: pavlina.sendlerova@spalov.cz - Pavlína Sendlerová, matrikářka
 • nebo tel. 556 730 068, 702 120 207, e-mail: jana.tillova@spalov.cz, Jana Tillová, zástupce matrikářky

SVATEBNÍ OBŘADY V ROCE 2024 V OBŘADNÍ SÍNI ÚŘADU MĚSTYSE SPÁLOVA

Návrh termínů pro konání svatebních obřadů

 • LEDEN - pátek 19.
 • ÚNOR - sobota 10.
 • BŘEZEN - sobota 09.
 • DUBEN - sobota 13.
 • KVĚTEN - sobota 18.
 • ČERVEN - pátek 14.
 • ČERVENEC - sobota 20.
 • SRPEN - sobota 03.
 • ZÁŘÍ - sobota 14.
 • ŘÍJEN - pátek 04.
 • LISTOPAD - sobota 09.
 • PROSINEC ----

Stanovené hodiny pro svatební obřady jsou od 09:00 – 13:00 hodin
(tzn. první sňatek od 09:00 a poslední sňatek od 13:00 hodin)

V těchto termínech jsou svatební obřady na úřadě městyse Spálova bez poplatků.

Svatební obřad v jiný termín nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněn dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích částkou 3000,- Kč.

V době státních svátků se nebudou svatební obřady povolovat, jedná se o tyto dny:

1. ledna

29. března 

1. dubna

1. a 8. května

5. a 6. července

28. září

28. října

17. listopadu

24., 25. a 26. prosince

Doklady potřebné k uzavření manželství

1. občan České republiky (s trvalým pobytem na území republiky)

 • písemný dotazník k uzavření manželství + příloha k dotazníku
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • jde-li o osobu nezletilou, starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci

Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písmeny c) - f), pokud prokáže skutečnosti v nich uvedené platným občanským průkazem.

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství před orgánem církve v našem matričním obvodu, musí na matričním úřadě písemně požádat o vydání „Osvědčení pro uzavření církevního sňatku“. Toto osvědčení je platné po dobu 6 měsíců ode dne vydání.

2. cizinec, který chce uzavřít manželství v České republice

Dle statistik přibývá počet dvojic, které nejsou stejného státního občanství, a přesto spolu chtějí uzavřít sňatek.

Cizinec musí předložit:

 • písemný dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad k prokázání totožnosti (např. cestovní pas)
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o vdovce - vdovu, případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec rozvedený
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (vydá příslušný úřad ve státě, jehož je občanem)
 • Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením tzv. Apostillou, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Vysvědčení vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad České republiky.

Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání k datu uzavření manželství.

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • rodný list,
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, nebo úmrtní list manžela,
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.
 • Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Oddací list je možno si vyzvednout přímo osobně na matrice nebo po dohodě zaslat na adresu jednoho z manželů.

Správní poplatky při uzavření manželství (hradí se v hotovosti při podání žádosti)

 • 500,- Kč za vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovanégi partnerství v cizině nebo s cizincem
 • 3.000,- Kč za vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partneství mimo  určené místo nebo dobu.
 • 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
 • 5.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
 • 500,- Kč za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu