Městys Spálov
Spálov

„7 TI Spálov - Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov II. etapa“

 

„7 TI Spálov - Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov II. etapa“

logo

Výstavba projektu s názvem „7 TI Spálov - Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách č. 3132, 3133 a 3147/3 k.ú. Spálov II. etapa“  byla  prováděna na základě zpracované projektové dokumentace firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. se sídlem Bezručova 879, Studénka.

Na základě výběrového řízení byla na realizaci projektu vybrána firma Cobbler s.r.o., 756 51 Zašová, č.p. 633, jejíž předložená nabídka činila 6.518.864,67Kč s DPH.  Stavební práce byly zahájeny 13.7.2020. V rámci lokality II. etapy bylo celkové ploše 7724m2 navrženo 9 stavebních parcel, ale realizováno celkem 7 stavebních parcel (z důvodu změny katastrálního operátu došlo ke snížení výměry parcel a nového přeparcelování).

Stavba byla členěna do několika stavebních objektů:

SO 01- dešťová kanalizace DN 250 dl. 175,06m, kanalizační přípojky DN 150 7ks, akumulační boxy pl. 90,72m2 126 ks. Novou dešťovou kanalizací budou napojeny dešťové vody z budoucích RD a ze zpevněných ploch. Dešťová kanalizace je napojena na soustavu zasakovacích nádrží.

SO 02 – splašková gravitační kanalizace DN 200 o délce 173,45m, kanalizační přípojky DN150 dl. 51,8m-7ks, čerpací betonová jímka XTREME2 1ks. Stoková síť splaškové kanalizace je budována jako gravitační. Svodné odpadní potrubí je napojeno na vstupní hrdlo čerpací stanice odkud je přečerpávána tlakovou kanalizací do jednotné kanalizace. Splašková kanalizace tlaková je provedena z materiálu potrubí PE 100 délky 231,22m.

SO 05 – rezervní chráničky dl. 21m (3ks po 7m). Pro možnou budoucí realizaci vodovodních přípojek bylo provedeno uložení trubek HDPED63 tak, aby nedocházelo stavebními pracemi k poškození komunikace. 

SO 06 – rozvody VO – 3ks stožárů a lamp Schréder Led 26W.

SO 07 – obousměrná komunikace část B – obousměrná místní komunikace o celkové šířce 3,5m (5,5) mezi obrubami, délka 129,46 m, pl. 591m2, příčný sklon 2%. Připojení je kolmo k silnici pomocí sjezdu přes zapuštěný dvojřádek ze žulové kostky uložený spolu s liniovým odvodňovacím žlabem, délka propustku 7,76m. Odvodnění vozovky je do uličních vpustí a žlabů napojených na dešťovou kanalizaci. Dále byl přeložen silniční příkop a umístění a přemístění dopravního značení.  

Na zhotovení splaškové a tlakové kanalizace byla poskytnuta dotace Ministerstva pro místní rozvoj z programu 11 706 – Podpora bydlení ve výši 560.000,- Kč.

Stavba byla ukončena 12.1.2021 a celková cena díla byla na základě dodatku č.1 stanovena na 5.982.978,27Kč.

foto    foto foto  foto

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu