Městys Spálov
Spálov

Modernizace čistírny odpadních vod Spálov

MSKStavba Modernizace čistírny odpadních vod Spálov spočívala ve vybudování nové provozní budovy v objektu čistírny odpadních vod v obci Spálov, vybudování nové železobetonové dělící stěny s rozpěrami budované uvnitř stávajícího kombibloku, vybudování nové uskladňovací nádrže a svozové jímky. Součástí stavby byla také dodávka technologie čištění.MZ

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost  EKOPROGRES HRANICE, a. s.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 – Provozní budova –  zděná stavba o rozměrech 6,4x5,9m, částečně zapuštěna do terénu, střecha ze železobetonu  s izolací proti vodě s vrstvou zeminy a zatravněním.

SO 02 – Kombiblok – stavební úprava – stávající aktivační nádrž byla rozdělena železobetonovou přepážkou na dvě menší aktivační nádrže, byla provedena nová dosazovací nádrž, prostupy pro technologická potrubí a  kabelová vedení a dále přeložka odtokového potrubí vyčištěné vody.

SO 03 – Uskladňovací nádrž, svozová jímka – uskladňovací nádrž je železobetonová o objemu 68m3, svozová jímka je rovněž železobetonová o objemu 25m3

SO 04 – Venkovní úpravy – terénní úpravy a chodník

PS 01 – Mechanické předčištění  - v této části je odpadní voda, přitékající ze stávající jednotné kanalizace, mechanicky předčištěna na strojně stíraných česlích. Shrabky z česlí jsou shrnovány do plastového kontejneru. Za česlemi je osazen lapák písku s mamutovým čerpadlem DN80. Písek je čerpán do separátoru písku, kde dochází k jeho odvodnění a je strojně shrabován do plastového kontejneru. Chod česlí a lapáku písku je řízen automaticky v časovém režimu. Česle i lapák jsou opatřeny obtokem, kterým bude voda při dosažení havarijní hladiny odtékat do potoka. Na konci žlabu mechanického předčištění jsou umístěny přepadové jímky pro rovnoměrný nátok na obě biologické linky.

PS 02 – Biologické čištění – původní aktivační nádrž byla rozdělena železobetonovou stěnou na dvě biologické linky. Odpadní voda je přiváděna do denitrifikačních částí aktivace, kde je promíchávána horizontálními míchadly. V další části aktivace, která je rozdělena plastovou příčkou dochází k nitrifikaci pomocí jemnobublinného provzdušňovacího zařízení v pevně kotvené verzi – rošt kotvený prostřednictvím potrubí, které začíná 1m pod hladinou v nitrifikaci. Rošt je vybaven odvodňováním. Zdrojem vzduchu jsou tři rotační dmýchadla s protihlukovými kryty, která jsou umístěna v dmýchárně v nové provozní budově. Každá nitrifikační nádrž je provzdušňována jedním dmýchadlem, které jsou řízeny frekvenčním měničem od kyslíkových sond umístěných v nitrifikačních nádržích. V nitrifikačních nádržích je umístěno ponorné kalové čerpadlo pro vnitřní recirkulaci kalu. Oddělení aktivovaného kalu od biologicky vyčištěné vody je zajištěno ve vertikální dosazovací nádrži. Odpadní voda z aktivace natéká do dosazovací nádrže do středového uklidňovacího válce. Kal se odebírá potrubím do čerpací jímky kalu, odkud je jako vratný kal čerpán ponorným čerpadlem do  do denitrifikační nádrže nebo jako přebytečný kal do uskladňovací nádrže. V čerpací jímce kalu je umístěno čerpadlo pro odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže do aktivační nebo uskladňovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda přepadá přes nornou stěnu do žlabu po obvodu dosazovací nádrže a odtéká potrubím do potoka. Obě dosazovací nádrže jsou vystrojeny stejně, jen jedna je z důvodu malého sklonu spádového betonu navrženo stírání dna.

PS 03 – Kalové hospodářství – nově vybudována uskladňovací nádrž kalu o objemu 66m3, která je navržena na uskladňovací dobu 120 dní.  Nádrž je vybavena ponorným kalovým čerpadlem, pro čerpání odsazené vody, zařízením pro promíchávání a homogenizaci uskladněného kalu a přípojkouk fekálnímu vozu. Vedle uskladňovací nádrže je umístěna svozová jímka o objemu 26m3. Při jejím naplnění je kal postupně přečerpávám na začátek mechanického předčištění.

Veškerá potrubí jsou v provedení nerez.

PS 04 – Elektroinstalace – v souvislosti s rekonstrukcí je navržen elektroměrový rozvaděč ER212/NKP7P-C , pro jeden dvojsazbový elektroměr. Elektroměrový rozvaděč je umístěn v oplocení objektu. Z elektroměrového pilíře jsou vedeny kabely do hlavního rozvaděče v provozní budově. 

PS 05 – Měření a regulace

Projekt zahrnuje rozvod silnoproudu, motorickou instalaci ČOV, měření a regulaci a automatizaci celého procesu.  Ze skříňového rozvaděče ( RMS1) umístěného v provozní místnosti,  jsou napájeny všechny elektrospotřebiče ČOV. Všechny spotřebiče jsou řízeny z automatu umístěného v RMS1, kompresor má vlastní automatiku. Motory jsou spouštěny přímo, dmýchadla jsou řízena přes frekvenční měniče. Jednotlivé spotřebiče jsou napojeny přes svorkovnicové skříně. Spotřebiče je možno ovládat ručně, nebo automaticky prostřednictvím řídícího automatu.  Na dveřích rozvaděče je umístěn grafický displej, na kterém je zobrazena celá řízená technologie. Případné závady čí chyby jsou přenášeny pomocí SMS obsluze ČOV.

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel díla, společnost  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to 6.776.000,- Kč.

Stavba byla započata v dubnu 2016 a již během prvních měsíců se vyskytly nepředvídatelné vícepráce, spočívající ve vybudování opěrných zdí vlivem nestabilního podloží tvořeného navážkou, úpravou trasy nátoku kanalizačního potrubí, zvýšený rozsah výkopových prací způsobený realizací díla v navážce s následnou změnou geologických poměrů až na skalní podloží, které bylo nutné vybourat vzhledem k zachování gravitačního systému čištění odpadních vod, doplnění odvodnění zpevněných ploch kolem objektu ČOV, realizace nové vodovodní přípojky vč. vyčištění stávající studny, pro zásobování objektu ČOV vodou, realizace nové přípojky elektro s přemístěním měření odběru do oplocení objektu  ČOV na základě požadavku  ČEZu, zvýšený rozsah prací a změna technologie provádění sanačních prací původních jímek způsobených zvýšenou degradací betonových stěn.  Tyto VCP způsobily, že cena díla byla navýšena na celkových 8.055.171,56 Kč a také termín dokončení byl změněn do 28.2.2017.

Na rekonstrukci ČOV byla městysu Spálov poskytnuta dotace  Ministerstva zemědělství ve výši 4.744.000,- Kč a Moravskoslezského kraje  ve výši 1.051.975,06 Kč .

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu