Městys Spálov
Spálov

Oprava kamenné zdi kolem hřbitova - Spálov

MZProjekt s názvem „Oprava kamenné zdi kolem hřbitova – Spálov“ byl realizován na pozemku parcely č. 1974/2  v katastrálním území Spálov. 

Stavební práce byly prováděny na základě zpracovaného zákresu včetně typických řezů, který byl zpracován firmou Forsing projekt s.r.o., Ostrava, Stará Bělá.

Na základě výběrového řízení ze dne 19.01.2018 na výše uvedený projekt byla vybrána firma STAVBY-BALLER s.r.o. se sídlem ve Spálově čp. 30, jehož předložená nabídka činila 942 888,08 Kč bez DPH. Celkem se přihlásilo do výběrového řízení 6 firem. Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne 05.02.2018 na celkovou částku 1 140 895,00 Kč včetně DPH.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 09.02.2018. Stavební práce probíhaly dle technické zprávy, která je součástí opatření stavebního úřadu MěÚ v Odrách.  Demolice původní kamenné zdi byla prováděna ze strany soukromého pozemku ručně a kombinovaně byla provedena ze strany komunikace. Kámen byl odvezen na meziskládku. Základ pro výstavbu zdi byl vyhlouben do hloubky 90 cm, což je nezamrzající hloubka na území Spálova. Po celé délce je uloženo drenážní potrubí ve štěrkovém loži s vyústěním přes zeď po intervalu maximálně 12 m, je obaleno geotextilií. Nová kamenná zeď je vystavěna v délce 67,0 a 51,0 m o výšce 1,5 m a šířce 0,5m, zakončena železobetonovou římsou, spáry mezi jednotlivými kameny jsou v tloušťce do 20mm. Jako materiál byl použit původní lomový očištěný kámen, který byl dovezen zpět z meziskládky. Výztuž zdi tvoří svařovaná kari síť zalitá betonem C 25/30. Mezi kamennou zdí a hroby po celé délce zdi je terén vysypán drobným štěrkem. V prostoru mezi zdí a místní komunikací byl terén upraven taktéž štěrkem a dále mezi soukromým pozemkem byla provedena terénní úprava založením nového trávníku. Zrealizované dílo bylo zhotovitelem předáno dne 31.07.2018 na základě „Protokolu o předání díla“.

Účelem rekonstrukce hřbitovní kamenné zdi bylo odvrácení jejího zborcení na přilehlé hroby na místním pohřebišti a na místní komunikaci, ale taktéž hlavním důvodem opravy bylo zachování původní zdi, která má historickou hodnotu pro obyvatele Spálova.

Finanční prostředky na uvedený projekt byly poskytnuty Ministerstvem zemědělství ve výši 700.000,-Kč.   Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 1.208 655,-Kč.   

hřbitovní zeď

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu