Městys Spálov
Spálov

,,Rekonstrukce místní komunikace č. 59c v městysu Spálov

 

MMR

 

„Rekonstrukce místní komunikace č. 59c v městysu Spálov“

Realizace projektu s názvem „Rekonstrukce místní komunikace č. 59c v městysu Spálov“, byla realizována na základě zpracované projektové dokumentace firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o. se sídlem Bezručova 879, Studénka.

Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma POOR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, IČO: 43005560, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 1.926.656,86Kč s DPH. Původní termín předání staveniště byl 1.10.2021 a realizace do 19.11.2021. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly termíny dodatkem k SoD č.1 změněny – termín předání staveniště 1.3.2022 a provedení díla do 30.4.2022.

Tato komunikace byla značně deformovaná (rozbitá), na většině míst komunikace chyběly části konstrukčních vrstev a byla nedostatečně odvodněna. Pro osobní auta byla komunikace již těžko sjízdná a také pro pěší hůře přístupná. Stékající voda za deště a tání sněhu vytékala na komunikaci III. třídy, kde v zimním období namrzala a vytvářela velmi nebezpečnou ledovou plotnu.

 

Finální pojezdová plocha komunikace byla navržena z asfaltového  krytu (obrusná vrstva ACO) a část trasy komunikace byla u svahu  osazena betonovou palisádou. U napojení na komunikaci III/44014 byl osazen dvouřádek z žulové kostky a nově vložen, příčně k místní komunikaci také odvodňovací žlab pro sběr dešťové vody z komunikace. Konstrukční vrstvy jsou uloženy na připravenou zhutněnou pláň s požadovanou únosností. Materiálem použitým na komunikaci je kryt z ACO, ložná vrstva z ACL a ACP, mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkodrť. 

Odvodnění komunikace je zajištěno zasakováním do vsakovací rýhy podél celé trasy komunikace. Ve vsakovací rýze je uložené PVC flexi potrubí D90 opatřené po celé délce vedení geotextílií. Výkop je dosypán výplní štěrkem fr. 8/12 mm. Záhlaví štěrkové výplně je překryto propustnou geotextilií. PVC flexi potrubí o D90 je napojené přes nově vybudovanou horskou vpusť do stávající kanalizace. Místní komunikace je rovněž odvodněna pomocí navržených odvodňovacích a příkopových žlabů a navazujících na stávající kanalizační šachtu u silnice III/44014 opatřenou novou vtokovou mříží, kde dešťová voda následně vtéká do stávající kanalizace.  

Účelem stavby bylo zajištění dopravní obslužnosti pro stávající zástavbu rodinných domů a zabránění masivního výtoku dešťových vod na komunikaci III. třídy a tím zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Zajistil se tak bezpečný pohyb osob, cyklistů i automobilů i přístup vozidlům IZS.

Stavba byla ukončena 29.4.2022 a celková cena díla byla na základě dodatku č.2 stanovena na 1.827.662,05Kč.

Na realizaci akce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale v letošním roce nebyla dotace poskytnuta a žádost je vedena jako náhradní.

cestacestacesta

cestacestacesta

cestacestacesta

cestacestacesta

 

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu