Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2021/2022

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2021/2022

 Ve školním roce 2021/2022 základní školu navštěvovalo 185 žáků. Nejvíce žáků je ze Spálova (90), následují Odry (36) a Luboměř (29). Další žáci jsou z Hranic (4), z Černotína (2), Bělotína (1), Jakubčovic n. O. (5), Partutovic (3), Fulneku (4), Luboměře pod Strážnou (1), Ostravy (3)  a Radíkova (1). Mateřskou školu navštěvovalo celkem 52 dětí a poskytovala své služby ve dvou odděleních (Sluníčka – klasika, Světýlka – montessori). Provoz MŠ je prodloužen na žádosti rodičů, a to od 6.30 do 16.30 hodin.         

V tomto školním roce i nadále platí upravená organizace vyučování. Vyučování začíná v 8.10. Šestá vyučovací hodina končí v 13.30. Odpolední vyučování začíná ve 13.10 a končí v 14.45.  

Součástí školy je také školní družina a školní klub. Školní družina je rozdělena na část pro klasické  a montessori třídy. Potřeby dětí jsou naplňovány v prostorech, které jsou k tomu určeny. Školní družina klasické formy vzdělávání je umístěna v přízemí hlavní budovy a oddělení montessori sekce v učebnách montessori trojročí – třídy 1. B a 2. B.

Nedílnou součástí ZŠ je také školní jídelna, která neustále nabízí pestrou stravu z kvalitních surovin, bez přídavků polotovarů a umělých dochucovadel. Tento školní rok byl posledním, ve kterém škola umožňovala odběr obědů také pro veřejnost, byť již v omezené míře.

Ve školním roce 2021/2022  byla zajištěna inovace sociálního zázemí pro pracovníky MŠ – sborovny. Na chodbách jsou k dispozici další skříňové sestavy pro uložení pomůcek mateřské školy.

V průběhu tohoto školního roku také došlo k menším provozním úpravám v obou školních budovách. Ve školním roce 2021/2022, a to v době velkých prázdnin, byla zahájena realizace výměny zdroje tepla pro budovu základní školy. Během tohoto školního roku se v rámci dočasného uzavření základní školy a mateřské školy výrazně posílila počítačová gramotnost všech žáků základní školy, všichni mají k dispozici již dříve zřízené samostatné uživatelské účty v Google prostředí. Navíc, zejména v průběhu 2. pololetí školního roku, došlo k inovaci a doplnění vybavení pro výuku nejen uvedených předmětů, ale i k většímu využití přenosných ICT prostředků (tabletů, notebooků, mobilních telefonů) v běžných učebnách i v online výuce. V tomto školním roce došlo také k obměně učebnic.

Základní škola pracuje již několik let v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Počet žáků se sice již několikrát zvýšil, ale bylo nutné zvýšit i počet tříd. Nadále je náročná práce ve spojených třídách na montessori formě vzdělávání. Montessori výuka na druhém stupni probíhala z důvodu rekonstrukce částečně ve škole a v místní sokolovně. Ve třídách v základní a mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti, a to jak na klasické formě vzdělávání, tak i na montessori vzdělávání.

Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v montessori třídách jak na prvním, tak i na druhém stupni.

Pro žáky naší školy bylo také ve školním roce 2021/2022 připraveno mnoho zájmových aktivit, které se těšily oblibě u žáků od 1. - 9. třídy.

Škola se profiluje značnou zájmovou činností, velmi dobrou péčí o integrované žáky a žáky s vadami řeči, i dětí předškolního věku, dobrou spoluprací s rodiči, s Úřadem městyse ve Spálově a s dalšími zájmovými organizacemi v obci. Žáci s radostí a nadšením reprezentují naši školu na veřejnosti. Velkých ohlasů se těšily akce jako loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejících žáků na ÚM, vítání prvňáčků, stužkování absolventů školy a školní akademie. V tomto školním roce se podařilo zajistit hned dvě významné akce, a to taneční kurz 8. a 9. třídy a také školní akademii ke Dni matek.

Rodičům byla i nadále poskytnuta možnost kdykoliv navštívit vyučování a přesvědčit se  o způsobu a formě vzdělávání svých dětí. Žáci a pedagogové vzájemně spolupracovali a uskutečnili různé výstavy a projektové dny. Nadále dochází k vydávání školního časopisu Expres a Zpravodaje, pomocí kterého jsou informováni rodiče a veřejnost.

Škola nadále poskytuje skvělou péči žákům s vývojovými poruchami učení, kterou zastřešuje Školní poradentské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Na škole jsou nabízeny služby jako kariérní poradenství či podpora nadaných žáků, podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti a podpora pedagoga.

Tento školní rok byl velmi plodný v účasti na soutěžích a olympiádách, které nebyly narušeny koronavirovou situací jako v předchozích letech. Žáci aktivně prokazovali své znalosti a vědomosti na olympiádách astrologických, biologických, zeměpisných, dějepisných a z českého jazyka.

 

Zeměpisná olympiáda, 6. místo v okresním kole, kategorie A
                                          3. místo v okresním kole, kategorie B                                                                                                          9. místo v krajském kole

Astronomická olympiáda, 4. místo v krajském kole, kategorie EF, 30. místo v ČR

Dějepisná olympiáda, 9. místo v okresním kole

Dopravní soutěž, 2. místo v okrskovém kole

Basketbalový turnaj
starší žáci,  1. místo
mladší žáci, 2. místo

Fotbalový turnaj - 2. místo

Recitační soutěž, postup do krajského kola

O dění v základní a mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www. zsspalov.cz

 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu