Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2022/2023

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 základní školu navštěvovalo 191 žáků. Škola měla k 31. 1. 2023 celkem 193 žáků, ale v průběhu roku došlo ke změně počtu žáků ve třídách. Tři žáci využívali formu domácího vzdělávání. Nejvíce žáků je ze Spálova (85), následují Odry (44) a Luboměř (34). Další žáci jsou z Hranic (4) a zbytek z Černotína (2), Bělotína (1), Jakubčovic n. O. (6), Partutovic (3),  Fulneku (4), Luboměře pod Strážnou (2), Ostravy (3), Nového Jičína (1) a Radíkova (1).

Mateřskou školu navštěvovalo celkem 52 dětí. V provozu jsou nadále dvě oddělení          (Sluníčka – klasika, Světýlka – montessori), a to od 6.30 do 16.30 hodin.    

Součástí školy je školní družina a školní klub. Družina je rozdělena na část pro klasické a montessori třídy. Dvě oddělení s klasickým typem vzdělávání navštěvuje 45 dětí. Dvě oddělení s montessori pedagogikou navštěvuje 45 dětí. Rodičům žáků je nabízena také ranní družina od 6.30 do 8.00 na klasickém vzdělávání. Od 7 hodin je v provozu družina na montessori vzdělávání a probíhá v 2.B a 3. B. V obou družinách nadále působí také asistenti pedagoga.

Důležitou součástí základní školy je také školní jídelna. V roce 2022/2023 se vyměnilo téměř celé obsazení kuchařek ve ŠJ ZŠ. O prázdninách, a to z důvodu nenarušení chodu běžného provozu jídelny, došlo k výměně sporáku, doplnění inventáře a výměně konvektomatu.

V tomto školním roce probíhala velmi komplikovaná výuka na 2. stupni Montessori ZŠ. Žáci byli vyučováni v náhradních prostorech – 6.B v zasedací síni úřadu městyse, 7.B a 8.B ve skautských klubovnách v sokolovně. Důvodem byla probíhající rekonstrukce objektu ZŠ. I nadále se dařilo propojovat společnou výuku v tzv. klubech v přírodopise, fyzice, dějepise, zeměpise a ve výchovných předmětech tak, aby byl naplněn jeden z principů montessori pedagogiky (věková heterogenita).

ZŠ pracovala v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Ve třídách v základní škole a v mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti.

Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v montessori třídách. MŠ pracovala podle svého ŠVP. Oba dokumenty schválila Školská rada. Ve škole jsou vyučovány povinné a volitelné předměty.

V tomto školním roce se samozřejmě neodkladně pracovalo na dokončovacích pracích nové přístavby odborných učeben. Termín dokončení k 31. 8. 2023 byl dodržen. K užívání byly prostory předány před zahájením školního roku 2023/2024.

Škola nabízí pro žáky velké množství zájmových útvarů (např. basketbalový, čtenářský, náboženský, taneční nebo výtvarný atd). Všechny dosavadní zájmové útvary zůstaly díky velké oblibě zachovány.

Škola se profiluje značnou zájmovou činností, velmi dobrou péčí o integrované žáky a žáky s vadami řeči, i dětí předškolního věku, dobrou spoluprací s rodiči, s Úřadem městyse ve Spálově a s dalšími zájmovými organizacemi v obci. Žáci s radostí a nadšením reprezentují naši školu na veřejnosti. Ve sledovaném roce 2022/2023 proběhly všechny akce a aktivity v souladu s plánem práce, případně v omezeném rozsahu.

Rodičům byla i nadále poskytnuta možnost kdykoliv navštívit vyučování a přesvědčit se o způsobu a formě vzdělávání svých dětí. Žáci a pedagogové vzájemně spolupracovali a uskutečnili různé výstavy a projektové dny. Nadále dochází k vydávání školního časopisu Expres a Zpravodaje, pomocí kterého jsou informováni rodiče a veřejnost.

Škola nadále poskytuje skvělou péči žákům s vývojovými poruchami učení, kterou zastřešuje Školní poradentské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Na škole jsou nabízeny služby jako kariérní poradenství či podpora nadaných žáků, podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti a podpora pedagoga. Pedagogové úzce spolupracují s rodiči integrovaných žáků. Díky vzájemné spolupráci a pomoci  dosahují žáci pokroků a mohou se snáze včlenit do vyučovacího procesu. Vyšetření žáků probíhá během celého školního roku na žádost rodičů a učitelů v PPP v Novém Jičíně a Ostravě. Ve školním roce 2022/2023 pokračovala také v činnosti logopedická poradna, která poskytovala péči podle individuálních potřeb.

V tomto roce bylo realizováno testování znalostí žáků naší školy ČŠI v jazyce německém          (9. ročník) – úspěšnost 54 %, v přírodopise úspěšnost 49%  a testování fyzické zdatnosti        žáků 3.A.

Žáci základní školy, ať už klasické nebo montessori formy vzdělávání, uplatňovali své znalosti    a vědomosti na soutěžích a olympiádách.

Zeměpisná olympiáda, 6. místo, okresní kolo, kategorie A
                                          2. místo, okresní kolo, kategorie B
                                          1. místo, okresní kolo, ktegorie C
 

Zeměpisná olympiáda,  7. místo, krajské kolo, kategorie B                                                                                                           3. místo, krajské kolo, ktegorie C

Astronomická olympiáda, 6. místo, krajské kolo, kategorie EF
                                                                                                                                                                Dějepisná olympiáda, 13. - 14. místo, okresní kolo
                                                                                                                                                            Olympiáda z českého jazyka, 11. místo, okresní kolo

Žáci se také zúčastnili např. Matematického klokana a nebo již tradiční Dopravní soutěže           v Odrách.

O dění v základní a mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy:         www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu